Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to warsztat psychoedukacyjny, który daje rodzicom oraz profesjonalnym wychowawcom narzędzia do zrozumienia i skutecznego wspierania dziecka w rozwoju.

Warsztat Szkoła dla Rodziców i Wychowawców obejmuje dziesięć czterogodzinnych spotkań (w sumie 40 godzin dydaktycznych), każde z nich dotyczy konkretnego tematu i powoduje refleksję nad konsekwentnym realizowaniem wartości wychowawczych w metodach, narzędziach, strategiach i zachowaniach. Dzięki temu uczestnicy nabierają pewności w swoich działaniach wychowawczych oraz zyskują wspólny język do mówienia o wyzwaniach wychowawczych.

Główne bloki tematyczne realizowane w trakcie zajęć:

  • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
  • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
  • Zasady, normy, wartości, granice jako niezbędny warunek wychowania.
  • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
  • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
  • Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
  • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
  • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
  • Destrukcyjna funkcja etykietowania, przypisywania ról i sposoby uwalniania od nich.
  • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Maciej Jonek

psycholog, nauczyciel akademicki, trener programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkołę dla rodziców i wychowawców polecam osobom, które potrzebują pewności w sowich działaniach wychowawczych. Osobom, które chcą stanowczo i ze spokojem mówić: „robię tak, bo wynika to z tego i prowadzi do tego.” Często poszukujemy pomocy u specjalistów (psychologów, pedagogów) podczas kiedy pierwszym i najważniejszym specjalistą od wychowania dziecka jest jego rodzic i wychowawca. Dlatego, że spędzają z nim najwięcej czasu, dobrze go znają i mogą opierać się na relacji, której żaden specjalista nie ma.

Szkoła dla rodziców i wychowawców jest uczciwą i otwartą metodą opartą o poznanie siebie jako wychowawcy, zidentyfikowanie swoich wartości i celów wychowawczych a dopiero później na poszukiwaniu adekwatnych i skutecznych metod.

Warsztaty realizowane są w grupach od 8 do 12 osób. Terminy spotkań ustalane są z grupą na pierwszym spotkaniu. Po zebraniu odpowiednio licznej grupy zgłoszone osoby otrzymają informację o terminie pierwszego spotkania. Zapraszam do wpisania się na listę chętnych:

Zebrane dane będą wykorzystane jedynie do kontaktu z uczestnikami celem poinformowaniu o terminie pierwszego spotkania.

Profesjonalistom planującym prowadzenie własnych grup po ukończeniu warsztatu oferujemy materiały metodyczne oraz wsparcie superwizyjne.

Pedagodzy i psycholodzy po ukończeniu warsztatu oraz przeprowadzeniu swojego warsztatu pod superwizją certyfikowanego trenera mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do prowadzenia własnych warsztatów oraz certyfikację przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i wpisanie na ogólnopolską listę realizatorów programu Szkoła dla rodziców i Wychowawców.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w bazie programów dobrej jakości.

Wyniki ewaluacji programu zostały opisane na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Na zdjęciu „Macierzyństwo” Jadwigi Skomorowskiej z 1977 r.