zajęcia pozalekcyjne wałbrzych

Diagnoza psychologiczna

3 podejścia

Kompetencja, proces, efekt

Diagnoza jest kompetencją zawodową psychologa, dzięki niej budujemy relację pozwalającą nam na opieranie się na faktach w podejmowaniu decyzji diagnostycznych, to umiejętność rozpoznawania uczuć, postaw, schematów, przełamywanie oporu, budowanie bezpiecznej sytuacji.

Diagnoza jest również procesem, w którym pobieramy, analizujemy i konceptualizujemy dane. Proces ten rządzi się swoimi prawami, które w pierwszej kolejności mają uczynić nasze działania bezstronnymi i skoncentrowanymi na faktach.

Diagnoza to w końcu efekt procesu i zastosowanych dla niego kompetencji. Zatem wymówienie nazwy choroby, opisanie zjawiska, wydanie opinii jest diagnozą rozumianą jako zwieńczenie. 

Konceptualizacja

proces opisywania, analizowania i łączenia ze sobą danych na temat osoby badanej tak by skonstruować funkcjonalny obraz tej osoby

Problem zdrowia

Zdrowie często rozumiane jest jako brak choroby, jednak dla psychologów, diagnostów nie jest to wystarczająca definicja. Problem wymaga pogłębienia i przedyskutowania.

Kwestie zdrowia kontynuowane są w ramach przedmiotów takich jak psychologia kliniczna, psychopatologia itd. Jednak warto rozpocząć tę refleksję wcześniej bo powinna ona towarzyszyć praktykom i naukowcom przez cały czas ich pracy.

Kompetencje diagnosty

Każda diagnoza psychologiczna jest spotkaniem z człowiekiem. Profesjonalna relacja nie jest symetryczna, (tylko jedna przychodzi z problemem). Warto w tym spotkaniu trzymać się zasad, które pomogą nam metodycznie, etycznie i skutecznie poznać sytuację drugiej osoby. Nawiązanie relacji wymaga dobrej znajomości samego siebie, swoich kompetencji, tematów, których nie poruszamy (z różnych przyczyn) oraz emocji, które przeżywamy. Dla skutecznej diagnozy kluczowe jest opanowanie nie tylko metod werbalnych. To właśnie komunikacją bez słów budujemy najważniejsze elementy atmosfery zaufania i profesjonalizmu.

Odzwierciedlenie

Wypowiedź, która ma na celu zwrócenie uwagi na przeżycia osoby mówiącej, dzięki odzwierciedleniu możliwe jest nawiązane otwartej relacji, w której nie tylko historia, ale też emocje osoby mówiącej mają swoje ważne miejsce. BY skutecznie odzwierciedlać konieczne są 1. Uważne słuchanie, 2. akceptacja emocji, 3. nazwanie emocji

Model diagnozowania Paluchowskiego

Etap prediagnostyczny

 • wszystko to, co ma miejsce przed właściwym badaniem diagnostycznym
 • to, co badacz i OB wnoszą we wzajemną interakcję
 • społeczny, kulturowy i instytucjonalny kontekst badania
 • kontekst wyznacza role, oczekiwania oraz zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie procesu diagnostycznego

3 grupy czynników wpływających na zachowania osoby badanej:

 • społeczny i kulturowy kontekst
 • relacja pomiędzy diagnostą a badanym
 • zadania stawiane przed badanym w trakcie badania człowiek zgłaszający się na badanie często przechodzi drogę od bycia zupełnie zdrowym do stawania się pacjentem (wg Mahrera) 
 • Zachowanie pełniące funkcję adaptacyjną traci swoją pierwotną funkcję i staje się źródłem dyskomfortu początkowo osoba korzysta ze swoich zasobów i funkcjonuje względnie skutecznie, pomimo sygnałów dysfunkcji
 • Zasoby wyczerpują się/są nie wystarczające – przekroczenie progu dezintegracji. Jedynym środkiem realizacji potrzeb osoby jest taka zmiana zachowania, by traktowane było przez innych jako choroba istniejąca bez udziału jednostki.
 • Jeżeli otoczenie nie może podołać wymaganiom osoby, wynikającym z przyjęcia roli osoby chorej, podejmuje ona rolę pacjenta – przenosząc swoje oczekiwania z otoczenia na wyspecjalizowaną instytucję społeczną – szpital.
 • Pobyt w szpitalu jako szansa zmiany swojej sytuacji i zaspokojenia potrzeb.
 • Szpital jest czymś na kształt rodziny zastępczej – umożliwia zaspokojenie potrzeb wszystkich tych, którzy wycofują się z otoczenia społecznego, którzy szukają poczucia bezpieczeństwa lub nieświadomie poszukują odrzucenia lub kary.
 • diagnosta nie jest tabula rasa
 • relacja badacz-badany ma charakter niesymetryczny

Etap badania diagnostycznego

 • sformułowanie problemu diagnostycznego przy zastosowaniu terminów psychologicznych
 • zbieranie inf. przy zastosowaniu różnych technik
 • wykorzystanie inf. pochodzących spoza interakcji diagnosta-badany
 • hipotezy robocze – pozwalają zbierać, analizować i wstępnie interpretować dane; wyznaczają wybór narzędzi badawczych oraz ocenę użyteczności uzyskanych danych
 • 2 sekwencje procedury zbierania informacji:
  • problem -> rozmowa -> hipoteza -> test – gdy klient trafia do psychologa dobrowolnie, a istotą procesu diagnozowania jest problem jednostki
  • test -> hipoteza -> rozmowa – gdy klient trafia nie z własnej woli i odgórnie, np. kieruje go sąd, selekcja, poradnictwo oraz przedmiotem wyjaśniania jest poziom właściwości stwierdzony w badaniu.

Etapy definiowania problemu:

ANALIZA SKARG, DOLEGLIWOŚCI I SYMPTOMÓW – „co się dzieje?”; np. bezsenność, zamartwianie się, brak motywacji, problemy z koncentracją itp.

ANALIZA SYTUACJI (okoliczności, uwarunkowań, kontekstu) – początek i czas trwania problemu, częstość występowania, okoliczności jego pojawienia się, emocjonalne reakcje na problem i jego konsekwencje dla funkcjonowania klienta; np. kłótnie z mężem, zagrożenie zwolnieniem z pracy, 

DEFINIOWANIE PROBLEMU (dlaczego…? lub, co spowodowało, że zdarzyło się…?) – może na nowo uruchomić cały cykl definiowania problemu (od pkt. (1))

OKREŚLENIE ROBOCZYCH HIPOTEZ CO DO „CZYNNIKA KRYTYCZNEGO”, ELEMENTY ODP. NA PYTANIA: DLATEGO, ŻE… – efektem powinno być zwięzłe podsumowanie istoty problemu klienta, odnoszące się do jakiejś teoretycznej perspektywy;

 • orientacja patogenetyczna (poszukiwanie zaburzeń) i salutogenetyczna (poszukiwanie czynników 
 • sprzyjających zdrowiu mimo niesprzyjających warunków zew.)
 • pacjent szuka przyczyn i sensu tego, co się dzieje
 • w rozmowie psychologicznej istotne są opinie i komentarze, obydwie strony mogą wyrażać własne zdanie, emocje, postawy
 • w wywiadzie najważniejsze są fakty i asymetria
 • diagnosta swoim zachowaniem może inicjować zachowanie i odpowiedzi 
 • źródła danych diagnostycznych:
 • zadawanie pytań osobie badanej
 • zadawanie pytań komuś, kto zna osobę badaną
 • obserwacja naturalna
 • obserwacja w standaryzowanych sytuacjach (testy)

Etap opisu i interpretacji

diagnosta symbolicznie opisuje zachowania testowe, poszukuje ich związku z zachowaniami pozatestowymi i wyznacza plan interwencji

rozszerzenie uzyskanych inf. o dodatkową wiedzę, wynikającą z wnioskowania – wyjście „poza uzyskane informacje”

Zbierane dane można ująć na dwa sposoby:

(1) DANE SYMPTOMATOLOGICZNE – oparte są na założeniu, że określone właściwości zachowania testowego charakteryzują zachowania jednostki także w innych, pozatestowych sytuacjach. W tym ujęciu zachowania testowe powinny być podobne do zachowań pozatestowych.  Pokazują, że zachowania testowe są zgodne z pozatestowymi, dzięki czemu możemy je przewidywać, np. klient często się wzrusza, płacze – wnioskujemy, że jest wrażliwą osobą i podobnie zachowuje się w domu, wśród przyjaciół itp.

(2) DANE ETIOLOGICZNE – oparte są na założeniu, że dane dostarczone przez badanie dają się wykorzystać jako materiał do wnioskowania o przyczynach zachowań pozatestowych. Tu akceptujemy różnicę zachowań testowych i pozatestowych oraz możliwość pośredniego o nich wnioskowania. Tzn. zachowanie testowe i pozatestowe są różne, ale ich wspólną przyczyną jest powiedzmy lęk. Np. Klient z wysokim poziomem lęku – lęk ten w gabinecie ujawnia się nieśmiałością i wycofaniem, a w środowisku klienta agresją. Na ich podstawie możemy prognozować pozatestowe zachowania jednostki, nawet nie mające nic wspólnego z zachowania obserwowanymi podczas badania. Dzieje się tak dlatego, że odwołujemy się do jakiegoś wspólnego ogniwa łączącego zachowania testowe i  pozatestowe, jakiejś ogólniejszej, wspólnej ich przyczyny.

Wyjaśnianie wg Paluchowskiego – to uczynienie czegoś zrozumiałym, podanie powodów czegoś, identyfikacja przyczyn – pozwala w spójny i zgodny z prawami logiki sposób uzasadnić nowe twierdzenia zgodnie z już posiadaną i uznaną za prawdziwą wiedzą (przesłankami). Odpowiada na pytanie „dlaczego tak jest?”. Interpretacja polega na nadaniu sensu zachowaniom jednostki przez wskazanie ich związku z dotychczasowymi jej doświadczeniami, określeniu przyczyn, ukazaniu przyszłych konsekwencji. Przedmiotem wyjaśniania są zachowania testowe – rejestrowane podczas badania wraz z zachowaniami rzeczywistymi –  w sytuacjach, w jakich rzeczywiście funkcjonuje osoba badana. To także wyrażanie danych w języku psych. konstruktów teoretycznych. Istotą interpretacji jest powiązanie epizodów życia jednostki i zorganizowanie ich w sensowną całość, która pozwala zrozumieć jej działania.

Etap interwencji

 • sformułowanie zaleceń określających działania poprawiające stan aktualny lub rozwiązujące problem
 • komunikowanie wyników badania OB lub innym zainteresowanym
 • czasem: zebranie dodatkowych inf., co wiąże się z powrotem do wcześniejszych etapów (proces iteracyjny – weryfikacja hipotez diagnostycznych zachodzi nie w kolejno następujących po sobie fazach, a cyklicznie, wpętlach sprzężenia zwrotnego)
 • Orzekanie diagnostyczne (egzamin) – celem trafny i dokładny opis jednostki i jej otoczenia!
 • klasyfikacja jednostki – „co ze mną jest nie tak?”
 • odpowiedź na pytanie „dlaczego tak jest?”
 • odpowiedź na pytanie „czy rzeczywiście z jednostką jest coś nie tak?” (odwołanie do norm)
 • efekty tej klasyfikacji komunikuje się badanemu, ale także jego otoczeniu

Prognoza – to przewidywanie przyszłych faktów, zjawisk czy zdarzeń na podstawie uzasadnionych przesłanek ustalonych w toku badania, stanowiące wytyczne do dalszego postępowania. Każda prognoza jest hipotezą wynikająca zarówno z posiadanej wiedzy, jak i z przyjętych założeń, których poprawność przyjmuje się zazwyczaj bez dowodu. Przewidywania mają charakter warunkowy – jawnie wskazują na te okoliczności, od których zależy trafność prognozy.

Na podstawie materiału dostępnego tu

paluchowski

Władysław Jacek Paluchowski (1947)

Autor wielu podręczników i publikacji na temat diagnozy, profesor UAM, absolwent między innymi akademii sztuk pięknych.

Etapy procesu diagnostycznego - model diagnozowania GAP

Początek procesu

Proces diagnozowania rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba lub instytucja (klient) zwraca się do diagnosty o odpowiedź na pytanie lub o profesjonalną poradę na temat osoby/grupy/organizacji mającej uczestniczyć w badaniu (podmiotu badania).
Warunki wstępne
Diagnosta rozważa, czy ma dostateczne kwalifikacje, aby spełnić oczekiwania klienta, oraz czy byłoby to zgodne z za­ sadami etycznymi.

Zasady ogólne (na przykład diagnosta bierze odpowiedzialność za diagnozę, rozważa możliwy konflikt intere­
sów, diagnoza odbywa się w kontakcie interpersonalnym, a diagnosta traktuje osoby uczestniczące w badaniu
uczciwie i z szacunkiem i tak dalej)
Analiza przypadku (diagnoza opisowa)

 1. Analiza oczekiwań, skarg i/lub celów. Zbieranie ogólnych informacji na temat problemu/pytania, zgłoszone­ go przez klienta i/lub podmiot badania.
  1. Badanie i ocena problemu/pytania klienta i/lub podmiotu badania
  2. Synteza oczekiwań klienta i aspektów ogólnej sytuacji problemowej
  3. Zawarcie formalnego porozumienia (kontraktu)
 2. Sformułowanie testowalnych hipotez diagnostycznych na temat przypadku. Zamiana oczekiwań, skarg i ce­lów klienta/podmiotu badania na testowane hipotezy.
  1. Sformułowanie pytań za pomocą technicznych, na podstawie zebranych informacji
  2. Operacjonalizacja terminów technicznych za pomocą procedur diagnostycznych
 3. Zbieranie informacji. Gromadzenie danych, odpowiednich ze względu na wyjściowe pytanie/problem.
  1. Zaplanowanie procedur diagnostycznych, które powinny być przeprowadzone
  2. Zastosowanie procedur diagnostycznych
  3. Ocena zastosowania procedur diagnostycznych
 4. Przetwarzanie informacji. Odniesienie zebranych danych do hipotez/pytań diagnostycznych.
  1. Analiza danych
  2. Wyprowadzenie konkluzji (w odniesieniu do hipotez)

Organizowanie i raportowanie wyników. Techniczne przygotowanie wyników i przekazanie do wiadomości klienta/podmiotu badania


Integracja wyników. Sformułowanie odpowiedzi na wyjściowe pytanie/problem w sposób tak pełny, jak to możliwe.


 1. Połączenie w całość wszystkich wyników w formie konceptualizacji przypadku
 2. Sformułowanie wniosków z uwzględnieniem pytań klienta/podmiotu badania

Raport. Pisemna i/lub ustna prezentacja raportu.

 1. Formalne kryteria tworzenia raportu (na przykład podanie wszystkich autorów, wyszczególnienie źró­ 
deł danych i tym podobne)
 2. Uwzględnienie odpowiednich informacji w raporcie (na przykład sformułowanie odpowiedzi na pytania klienta/podmiotu badania, wskazanie empirycznych podstaw i uzasadnień dla wniosków i tym 
podobne)
 3. Zadbanie o zrozumiałą formę raportu

Dyskusja i decyzja

 1. Przedyskutowanie raportu z klientem, podmiotem badania i ewentualnie innymi zainteresowanymi
 2. Przeanalizowanie, czy ogólne okoliczności uzasadniają zakończenie w danym momencie procesu dia­ 
gnostycznego, czy też należy powtórzyć cykl diagnostyczny lub pewne jego etapy. Jeśli potrzebna jest interwencja, diagnosta rozważa, czy ma kwalifikacje do jej przeprowadzenia i ewentualnie przesyła dokumentację innemu profesjonaliście.

Planowanie interwencji. Określenie celów interwencji i kryteriów oceny jej efektów. Przed przystą­ pieniem do interwencji należy przeprowadzić szereg czynności diagnostycznych


 1. Wybór i testowanie specyficznych hipotez, dotyczących interwencji
  1. Wybór i operacjonalizacja zmiennych, których dotyczy interwencja oraz jej efekty
  2. Przegląd procedur interwencji i wybór optymalnych z punktu widzenia danego przypadku
  3. Wybór i pomiar odpowiednich zmiennych, stosowanych do monitorowania przebiegu inter­
   wencji

Przeprowadzenie interwencji

Ocena interwencji i odroczone badanie (follow-up)

 1. Zbieranie danych o efektach interwencji
  1. Przegląd wcześniej zebranych danych (z fazy 2 i 3) i wybór tych, które mogą być użyteczne w ocenie
   interwencji
  2. Zebranie danych po interwencji
 2. Analiza efektów interwencji

  1. Wyciągnięcie wniosków z danych na temat efektów interwencji
  2. Przekazanie raportu na temat efektów interwencji klientowi, podmiotowi badania i ewentualnie
   innym zainteresowanym
  3. Gdy to niezbędne, opracowanie pisemnego raportu dla klienta, podmiotu badania i ewentualnie
   innych zainteresowanych
 3. Odroczone badanie kontrolne (follow-up)
  1. Zaplanowanie odroczonego badania kontrolnego w porozumieniu z klientem, podmiotem badania i ewentualnie innymi zainteresowanymi
  2. Diagnoza podmiotu badania według uzgodnionego planu
  3. Analiza wyników
  4. Przedyskutowanie wyników z klientem, podmiotem badania i ewentualnie innymi zainteresowa­nymi
  5. Gdy to niezbędne, opracowanie pisemnego raportu dla klienta, podmiotu badania i ewentualnie
   innych zainteresowanych

Zakończenie procesu
Proces diagnozowania dobiega końca z chwilą, gdy diagnosta kończy profesjonalną relację z osobą/instytucją (klien­ tem) i badaną osobą/grupą/instytucją (podmiotem badania) w odniesieniu do zadań diagnostycznych.

Stemplewska-Żakowicz, Paluchowski w: Doliński, Strelau (2011)

Guidelines for Assessment Process

Model diagnostyczny integrujący wiele podejść, stosowany jako międzynarodowy standard dla psychologów. 

Fernández-Ballesteros, Rocío & Bruyn, E.E.J. & Laak, J.J.F. & Avila, Antonio & Hornke, L.F. & Vizcarro, C. & Karl, Westhoff & Westmayer, H. & Zaccagnini, Jose. (2001). Guidelines for the Assessment Process (GAP): A Proposal for Discussion. European Journal of Psychological Assessment. 17. 10.1027//1015-5759.17.3.187.

Model interpretacji danych diagnostycznych Maloneya i Warda

Stemplewska-Żakowicz, Paluchowski w: Doliński, Strelau (2011)

Struktura wnioskowania diagnostycznego opiera się o metodyczne zbieranie danych oraz weryfikowanie hipotez. Dzięki takiej procedurze unikamy błędów

Procedura 5 kroków Teresy Szustrowej

Nadawanie struktury wnioskowaniu diagnostycznemu za pomocą procedury pięciu kroków 

Procedura zaproponowana przez Teresę Szustrową (1987a) składa się z pięciu etapów planowania badania i następ­ nie (w odwrotnym porządku) analizy jego wyników. Na każdym etapie diagnosta stawia sobie ważne pytanie: 

 • Określenie celu badania. Po co prowadzę badanie? Jakie decyzje będą podejmowane na podstawie jego wyników?
 • Wybór orientacji teoretycznej. W jakich kategoriach będę formułować twierdzenia o człowieku?
 • Sformułowanie pytań i/lub hipotez diagnostycznych. Na jakie szczegółowe pytania dotyczące człowieka chcę
  znaleźć odpowiedź?
 • Dobór wskaźników. Co muszę o człowieku wiedzieć, by sformułować odpowiedzi na te pytania? Po czym po­
  znam, jaka jest odpowiedź na moje pytania?
 • Operacjonalizacja wskaźników za pomocą konkretnych procedur diagnostycznych. Co muszę zrobić, aby
  uzyskać potrzebne informacje? Jakie przeprowadzić testy, jakie pytania zadać, na co zwrócić uwagę podczas obserwacji i tak dalej?

Stemplewska-Żakowicz, Paluchowski w: Doliński, Strelau (2011)

Metoda 5 kroków koncentruje badacza na kluczowych kwestiach, które pozwalają metodycznie spojrzeć na zadania diagnosty. 

Literatura

podstawowa:

Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. J., Podstawy diagnozy psychologicznej, w: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. GWP, Gdańsk, 2011, (s. 23-63, 86-91).
Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Seria: Wykłady z Psychologii, t. 7, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, (wybrane rozdz.).
Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk 2013, rozdz. 1, 2, 4.
Hornowska E., Urbański M. (red.), W.J. Paluchowski. Diagnozowanie diagnozy, Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2017. (rozdz. 1).

uzupełniająca

Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012.