Psychologia społeczna to przedmiot, który ma na celu pokazanie wpływu sytuacji społecznych na funkcjonowanie człowieka. Wykorzystując tę wiedzę rozważać będziemy sytuacje z obecnego życia, kilka istotnych zdarzeń z przeszłości. Ponadto będziemy konstruować komunikaty perswazyjne i badać role w grupie.

Zobacz prezentację

Literatura

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (2007). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Brzezińska, I. A., (2013). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
Cialdini, R. B. (2013). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
Forsterling F. (2005). Atrybucje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
Kozielecki, J., (2007). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Strelau, J. (2007). PSYCHOLOGIA. PODRĘCZNIK AKADEMICKI, Tom 3: Jednostka w Społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
Zimbardo, P.G., (2017). Efekt Lucyfera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zimbardo, P.G., (2011).  Nieśmiałość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zadanie zaliczeniowe

Skonstruuj komunikat perswazyjny, wpływający na postawę wobec rodziny. Weź pod uwagę centralne i peryferyjne elementy komunikatu. Opisz oczekiwany efekt komunikatu w warstwie:

  • postaw,
  • wiedzy,
  • emocji,
  • ujawniania się (informacji na temat kierującego komunikat),
  • zachowania, które komunikat ma wywołać

Proszę o formułowanie krótkich wypowiedzi w przedziale 500 – 1000 słów.

Gotową pracę w formie elektronicznej proszę przesłać na podyplomowe@maciejjonek.pl